Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra Galleri Villvin (www.stag.villvin.no) til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.stag.villvin.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

For å kunne handle på www.stag.villvin.no må du være fylt 18 år. Prisene er inkludert transport i Norge. For bestillinger til Svalbard, Danmark og Sverige tilkommer et tillegg. Ta kontakt for opplysninger om dette!

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, SMS e.l.
Selger Kjøper
Galleri Villvin AS
Kragsgt. 3
4950 Risør
Tlf.: 90 51 51 06
E-post: [email protected]

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på din oppgitte epostadresse. Les nøye gjennom når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så frem til denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Alle priser er inklusiv frakt, inklusiv merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr dersom annet ikke er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.
Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort, eller forhåndsbetaling over bank. Absolonia AS er ansvarlig for alle transaksjoner gjort med bank- / kredittkort gjennom nettsiden www.stag.villvin.no.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om, og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene kreve levering, erstatning eller heve avtalen.

Opplysninger om normal leveringstid (virkedager) finnes i produktbeskrivelsen i Nettbutikken www.stag.villvin.no. Leveringstid som oppgitt i nettbutikken www.stag.villvin.no er ment som veiledende. Galleri Villvin AS står ikke under noen omstendighet økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll (såkalt Force Majeure).
Varene dine blir levert hjem til deg. Unntaket er derimot i enkelte utkantstrøk, der varen(e) må hentes på postkontoret.
Dersom kunde ikke er tilstede for å motta varen ved leveringstidspunktet, kan kunde bli belastet for de kostnader dette medfører i forbindelse med ventelager eller retur.
Når du mottar forsendelsen må du undersøke varen(e) for eventuelle transportskader/mangler – beskriv eventuelle skader/mangler på fraktbrev/pakkseddel før du signerer for mottatt vare/varer. Få også fraktfører til å signere på dette, og ta vare på en kopi av fraktbrev/pakkseddel slik at denne kan benyttes ved reklamasjon/henvendelser til bad.no.

Er ikke reklamasjon angående fraktskader meldt fra til oss innen 3 virkedager etter du har mottatt varene vil dette ikke kunne betraktes som transportskade, og vi vil da ikke stå ansvarlig for forhold eller videre konsekvenser.
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning, eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8. I tilegg til garantier i henhold til norsk lov har enkelte produsenter garantiordninger som overstiger 5 år.
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for forbrukerkjøp.
Angreretten forutsetter at du – senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen – gir oss melding om at du vil benytte deg av din angrerett.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt ved kjøp, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.
Tilbakebetaling av penger skal finne sted innen fjorten dager etter at vi har mottatt produktet i retur fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. I tilfeller der vare(r) returneres etter angrefristens utløp, vil Galleri Villvin AS beregne et returgebyr på 25% av varens opprinnelige kjøpesum.

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
– du har samtykket i utleveringen, eller
– når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
– i lovbestemte tilfeller.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.